van stil in de file naar fit op de fiets.

Alternatieve mobiliteit: wat wil de politiek vanaf 2017?

Op 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Voor zowel burgers als bedrijven zijn deze verkiezingen cruciaal. De Tweede Kamer maakt de komende regeerperiode belangrijke beslissingen over infrastructuur en een duurzame economie. Dagelijks staan er honderden kilometers file en de treinen zitten overvol. Files kosten Nederland meer dan een miljard per jaar. Wat hebben partijen in hun verkiezingsprogramma’s staan over de fiets en alternatieve mobiliteit?

Het uitgangspunt voor dit artikel zijn uitsluitend de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn én die zich gemeld hebben voor de verkiezingen van 2017.

Nederland is een fietsland
Nederlanders fietsen in totaal ongeveer 15 miljard kilometer per jaar. Dat is ruim 880 kilometer per persoon, verdeeld over ongeveer 250 tot 300 fietsritten. In geen enkel ander land met een vergelijkbaar welvaart-niveau wordt zo veel gefietst (fietsenbond, z.d.). Nederland is een fietsenland, beaamt D66. Als onze welvaart toeneemt, neemt ook onze mobiliteit toe. D66 wil dat Nederland vooroploopt in schone en intelligente mobiliteit omdat het gezond en schoon is. Mobiliteit is een basisbehoefte, vindt de VVD. Maar hoe de burger zich verplaatst, daar laat de partij iedereen vrij in.
De PvdA ziet de fiets als cruciale schakel in het vervoer van deur-naar-deur en geeft aan het fietsgebruik te willen stimuleren. SP wil vooral het aantal doden en gewonden in het verkeer terugdringen, hierbij hebben ze extra oog voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. Onverantwoord gedrag in het verkeer wordt sneller aangepakt. In het verkiezingsprogramma van de CDA komt de fiets niet voor, de partij wil wel investeren in snel- en spoorwegen. De ChristenUnie stelt als enige partij duidelijke doelen: in 2025 willen zij groei van het fietsgebruik. Om hun doel kracht bij te zetten staan er zelfs fietsers op de omslag van hun verkiezingsprogramma. GroenLinks vindt het voorkomen van ziekten en ongezondheid erg belangrijk, fietsen wordt daarom een expliciet aandachtspunt in hun gezondheidsbeleid. DENK vindt fietsen ook belangrijk en pleit daarom voor gratis fietsen voor kinderen in armoede. CDA, 50PLUS, PVV, VNL en Nieuwe Wegen vermelden in hun verkiezingsprogramma’s niets over fietsen en alternatieve mobiliteit.

Veilige infrastructuur voor fietsers
Nederland is dichtbevolkt, dat merken burgers op snelwegen, in treinen en op fietspaden. De Partij voor de Dieren wil daarom investeren in veilige fietspaden en nieuwe fietssnelwegen. De partij wil bestaande fietspaden goed onderhouden en verkeerslichten zo afstellen dat fietsers eerder groen licht krijgen en voorrang bij regen. Ook GroenLinks wil meer investeren in brede, veilige fietspaden en in een netwerk van snelfietsroutes tussen steden. Een belangrijke noot daarbij is dat senioren veilig moeten kunnen blijven fietsen en elektrische fietsen de ruimte krijgen.

Tussen 2017 en 2021 zorgt de ChristenUnie voor betere fietsvoorzieningen om de fiets een aantrekkelijk vervoersalternatief te maken. De SGP benoemt kort dat het Rijk werk moet maken van extra fietspaden en regionale snelfietsroutes. D66 maakt middelen vrij voor aanleg, verbreding of verbetering van fietsbaden of fietsstellingen en voor het stimuleren van deelfietsconcepten. De fiets neemt een volwaardige plek in bij het opstellen van verkeers- en vervoersplannen.

Evenals de Partij voor de Dieren, SGP en GroenLinks, wil ook de PvdA meer snelfietsroutes aanleggen tussen steden. Het enige wat de 50PLUS vermeldt in relatie tot mobiliteit en infrastructuur is dat alle scooters het fietspad af moeten. Ook DENK onderstreept dat het van groot belang is om te investeren in een goede infrastructuur voor fietsers. Hoe de partij dit gaat doen is niet duidelijk. De Vrijzinnige Partij vindt het belangrijk om de huidige infrastructuur te onderhouden en wel zo zuinig mogelijk. Het investeren in snelfiets-infrastructuur wordt daarbij genegeerd.

Leidt de komst van de e-bike tot gevaarlijke situaties?
Diverse partijen benoemen de komst van de e-bike in hun verkiezingsprogramma’s. In Nederland rijden er steeds meer elektrische fietsen en dat heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid op de fietspaden voor zowel de berijder als andere verkeersdeelnemers. Ook de VVD erkent dit: elektrische fietsen gaan sneller dan normale fietsen, dat kan volgens de partij leiden tot gevaarlijke situaties. Het verplaatsen van de e-bikes naar de rijbaan is ook niet overal een oplossing. Gemeenten krijgen van de partij de vrijheid om hier zelf een afweging te maken. Afscheid nemen van vervuilde energiebronnen en toe naar duurzame bronnen: dat wil de D66. Door afnemende kosten van batterijtechnologie wordt elektrische mobiliteit schoner én goedkoper, beaamt de partij. D66 wil dat Nederland voorop loopt in schone en intelligente mobiliteit. De SGP vindt dat er meer faciliteiten moeten komen voor het opladen en gebruik van elektrische fietsen.

Overvolle fietsenstallingen op stations
Het is een typisch Nederlands probleem: de overvolle fietsenstallingen op stations. De Partij voor de Dieren maakt treinstations beter toegankelijk voor o.a. fietsers, met voldoende en veilige fietsenstallingen. Ook willen ze het OV-fietssysteem invoeren op alle treinstations en belangrijke OV-knooppunten. Ook de SGP onderkent dat er meer ruimte moet komen voor het stallen van fietsen. Zij pleiten voor een goede overstap van auto, bus en fiets op de trein. Zo wil ook GroenLinks het aantal fietsenstallingen en OV-fietsen bij stations uitbreiden om de combinatie fiets-trein aantrekkelijker te maken. Zelfs de mogelijkheid van voldoende fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen en bedrijventerreinen wordt opgenomen in ruimtelijke ordeningsvoorschriften.

Net anders de andere partijen vindt de VVD dat goede fietsenstallingen rondom stations noodzakelijk zijn om de deur tot deur-reis fijn en snel laten verlopen. De PvdA wil nieuwe vormen van openbaar vervoer stimuleren, zoals elektrische deelfietsen en deeltaxi’s. D66 vindt dat we slimme keuzes moeten maken in mobiliteit, maar de partij komt niet met concrete oplossingen voor de aansluiting met het openbaar vervoer.

Meer fietsen en minder betalen?
D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Vrijzinnige Partij zijn een van de weinige partijen die in hun verkiezingsprogramma fiscale regelingen benoemen om het fietsgebruik te bevorderen. D66 neemt afscheid van ingewikkelde autobelastingen, maar wil de burger alleen laten betalen voor het gebruik van de auto, in plaats voor het bezit. De burgers die vaker de fiets pakken, betalen hierdoor minder. GroenLinks is heel duidelijk: vervuiling en overlast door reizen hebben een prijs. Werknemers die op drukke plekken in de spits of in een vieze auto rijden, betalen een hoger kilometertarief. Op deze manier worden werknemers gestimuleerd te kiezen voor de fiets, het openbaar vervoer of een deelauto. De Vrijzinnige Partij gaat een nieuwe groene hyptoheekrente-aftrek invoeren, dat is een fiscale beloning voor huizenbezitters die geen individueel CO2-uitstotend woon-werkverkeer veroorzaken én niet bijdragen aan de spitsverkeersdrukte door in de buurt van hun werk te gaan wonen. Dit geldt ook voor mensen die geen auto hebben en lopend, met het openbaar vervoer of met de fiets naar hun werk gaan. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt blijft de huidige fiscale stimulering van fietsen gewoon behouden.

Samenvatting

Na de economische crisis neemt de welvaart in Nederland weer toe. Hierdoor blijft ook de mobiliteit toenemen. De verkiezingen komen eraan. Welke partij heeft de beste oplossingen voor alternatieve mobiliteit? We zetten het nog kort op een rijtje.

– GroenLinks zorgt dat fietsen een aandachtspunt in het gezondheidsbeleid wordt. De partij wil de aansluiting van de fiets op openbaar vervoer verbeteren.

– 50PLUS benoemt de fiets niet in hun verkiezingsprogramma.

– CDA benoemt het fietsgebruik niet in hun verkiezingsprogramma. De partij wil wel investeren in snelwegen en spoor.

– ChristenUnie stelt als enige partij duidelijke doelen op het gebied van fietsen: een groei van het fietsgebruik met 25 procent.

– D66 is positief over fietsen en neemt veel stimulerende maatregelen op in het verkiezingsprogramma. De achterliggende gedachte is milieuverbetering.

– DENK benoemt kort dat het belangrijk is te investeren in een goede infrastructuur voor fietsers. De achterliggende gedachte is milieuverbetering.

– Nieuwe Wegen benoemt de fiets niet in hun verkiezingsprogramma.

– Partij voor de Dieren wil dat de fiscale stimulering van fietsen behouden blijft en wil investeren in de infrastructuur.

– PvdA wil het fietsgebruik stimuleren en legt de nadruk op deur-naar-deur vervoer. De partij wil investeren in infrastructuur.

– PVV benoemt de fiets niet in hun verkiezingsprogramma.

– SGP vindt het belangrijk dat er een goede overstap is van auto, bus en fiets op de trein. De partij wil investeren in infrastructuur.

– SP zet zich vooral in voor de veiligheid van de fietser. De inzet op fietsen is een klein onderdeel in het verkiezingsprogramma van de partij.

– VNL benoemt de fiets niet in hun verkiezingsprogramma.

– Vrijzinnige Partij wil een nieuwe “groene hyptoheekrente-aftrek” invoeren. Een klein onderdeel hiervan is een fiscale beloning voor mensen zonder auto, zodat zij met de fiets naar hun werk gaan.

– VVD: De VVD neemt in haar verkiezingsprogramma niets op om fietsen te stimuleren, de burger is vrij om te kiezen welk vervoermiddel hij/zij neemt.

Vragen naar aanleiding van dit blog?

Facebook
Twitter
LinkedIn